Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 3
:
Pod jakim kątem jest nachylona do osi OX styczna do wykresu funkcji    w punkcie x = 1. Wyznaczyć wzór tej stycznej.

Rozwiązanie:

Tangens kąta nachylenia do osi OX stycznej do wykresu funkcji w punkcie jest równy współczynnikowi kierunkowemu tej stycznej i wynosi . Czyli .

Pochodną funkcji liczymy stosując najpierw wzór na pochodną ilorazu dwóch funkcji (), a następnie wykorzystując wzór na pochodną funkcji złożonej () oraz wzory , mamy

Zatem

Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.